اهداف رفتاری

انتظار می رود که پس از مطالعه مطالب این جلسه بتوانید :

رویکرد را تعریف کنید و آنرا در گستره روانشناسی مورد بررسی قرار دهید.
پنج رویکرد کلیدی مطرح در این بحث شامل رویکرد زیست شناختی، رویکرد رفتاری، رویکرد شناختی، رویکرد رفتاری و رویکرد پدیدارشناختی را به دقت تشریح کنید.
رویکردهای روانشناختی و زیست شناختی را با یکدیگر مقایسه کنید.


1 2 3 4 5 6 7